ร่วมงานกับเรา

โรงพยาบาลเวชธานี

Why
Vejthani?

Vejthani People

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นกำลัง สำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง

Scholarship

พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่ องค์กรอย่างยั่งยืนอย่างมีสมดุลระหว่างการ ดำเนินชีวิตและการทำงานและคำนึงถึงการให้ โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน

Benefit

พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เวชธานีได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพนักงานอย่างทั่วถึง

Learning & Development

เวชธานีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีวิธีการพัฒนา เสริมศักยภาพพนักงานในรูปแบบที่ทันสมัย และเหมาะสมกับพนักงานที่สุด

“ความฝันที่ใครหลายคนที่คิดว่าไกลหรือไปไม่ถึง “เวชธานี” ช่วยให้เราสามารถไขว่คว้าความฝันและทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้ เพียงแค่คิดให้ไกลและไปให้ถึงด้วยกัน”

คุณภูมน ไตรรัตน์

แผนกบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

“ขอบคุณโอกาสจากองค์กรที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อพัฒนาตนเองและเติบโตเป็นพยาบาลที่ดีต่อไป”

คุณสกุณา ป้องแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ – แผนกผู้ป่วยวิกฤต

“ถ้าองค์กรไม่หยุด ! แล้วเราจะหยุดพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างไร ! เราต้องเติบโตไปพร้อมกัน การได้รับโอกาสพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการเพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยสูงสุดและสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรรวมถึงผู้รับบริการด้วยเช่นกัน”

คุณวิภา เหล่าประเสริฐศรี

พยาบาลวิชาชีพอาวุโส – แผนกผ่าตัดและพักฟื้น

Job highlights

พยาบาลวิชาชีพ

 • ให้บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • ตรวจเยี่ยม ติดตามอาการของผู้ป่วย การดูแลด้านสุขอนามัยและการจัดเตรียมยาให้เหมาะสมตามคำสั่งแพทย์
 • ดูแลและจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
 • ให้บริการพยาบาลและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการภายใต้แนวทางที่กำหนด


นักกายภาพบำบัด

 • ให้บริการกายภาพบำบัดเกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการบำบัดความบกพร่องของร่างกาย
 • วางแผนและประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการรักษาของผู้ป่วยมีความก้าวหน้าและเป็นไปตามเป้าหมายที่แพทย์/ทีมผู้เกี่ยวข้องได้กำหนด
 • ตรวจสอบคุณภาพของการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการวิชาชีพกายภาพบำบัด


ผู้ช่วยพยาบาล

 • ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้การพยาบาลขั้นพื้นฐาน
 • ช่วยเหลือผู้ป่วยในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และของใช้ต่างๆ ภายในแผนกตามแนวทางที่กำหนด


ผู้ช่วยแพทย์

 • ต้อนรับ ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
 • ช่วยปฏิบัติการด้านเทคนิคและสนับสนุนการพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
 • ช่วยประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย


เภลัชกร

 • วิเคราะห์คำสั่งใช้ยาจากใบสั่งยา ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
 • แนะนำด้านยาแก่ผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินความเหมาะสมของใบสั่งยา
 • วิเคราะห์ ค้นหาปัญหา ติดตาม และดำเนินการป้องกัน/แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาของผู้ป่วย


Marketing Executive

 • Responsible All marketing activities by planing, developing and implementing strategy
 • Market Research and analysis
 • Create marketing plan and develop strategies


ฝากประวัติ กับ Vejthani

เปิดโอกาสเพื่องานที่ใช่ในอนาคต